مستشفى محمد بوظياف
Hôpital Mohamed Boudiaf
مستشفى مختصة للطب العيون ورقلة
Hopital Ophtalmologue
مستشفى سايمان عميرات تقرت
Hôpital Slimane Amirat
مدرسة التكوين العالي شبه الطبي بورقلة
EFSPM
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية البرمة
EPSP El Borrma
مؤسسة العمومية الإسشتفائية الطيبات
EPH Taibet
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية الحجيرة
EPSP EL HADJIRA
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية تقرت
EPSP TOUGGOURT
مؤسسة العمومية الإسشتفائية حاسي مسعود
EPH Hassi Messaoud

 

  Structures privées  

 

 
                         STRUCTURES NOMBRE
Etablissements Hospitaliers Privés (ex Cliniques Privées) 01
Centres d’Hémodialyses 01
Centre de Diagnostic  04
Etablissements de Distributions de Produits Pharmaceutiques en Gros  02
Etablissement de Transport Sanitaire privé 03
Médecins Spécialistes  72
Médecins Généralistes  78
Chirurgiens Dentistes Généralistes  63
Chirurgiens Dentistes Spécialistes  01
 Laboratoires d’Analyses Médicales  04
 Laboratoires de Prothèses Dentaires  03
 Opticiens Lunetiers  09
 Sages Femmes  12
 Salle de Soins (Infirmiers)  02
 Psychologues Cliniciens  05
 Kinésithérapeutes  03
 Officines Pharmaceutiques Privées 163

Cliquer pour Localiser la direction de la santé

 

   DSPOGX

            Nvert2

hopital EPH OOUARGLA: (029) 70 22 18/42 14 93

samuSAMU:         (029) 70 22 18

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(029) 71 16 07 fax (029) 76 45 41

himayaPROTECTION CIVILE:(029)