مستشفى محمد بوظياف
Hôpital Mohamed Boudiaf
مستشفى مختصة للطب العيون ورقلة
Hopital Ophtalmologue
مستشفى سايمان عميرات تقرت
Hôpital Slimane Amirat
مدرسة التكوين العالي شبه الطبي بورقلة
EFSPM
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية البرمة
EPSP El Borrma
مؤسسة العمومية الإسشتفائية الطيبات
EPH Taibet
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية الحجيرة
EPSP EL HADJIRA
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية تقرت
EPSP TOUGGOURT
مؤسسة العمومية الإسشتفائية حاسي مسعود
EPH Hassi Messaoud

 

  ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE  

 

STRUCTURES SANITAIRES HOSPITALIERES

Établissement  Hospitalier Mohamed Boudiaf (Ouargla)

Voir les services

 

ogx

 Établissement Public Hospitalier Slimen Amirat (Touggourt)

Voir les services

 eph tgt

 Établissement Public Hospitalier Ben Aza Bechir (Taibet)

Voir les services

 taibet

 

STRUCTURES SANITAIRES HOSPITALIERES SPECIALISEES

EHO  (D'OPHTALMOLOGIE)

Voir les services

 ophta

E.H.S PSYCHIATRIQUE (EL Hadeb)

Voir les services

 hopital psy

E.H.S (Mere et Enfant ) Sidi Abelkader

Voir les services

 hopital opht0

E.H.S (Mere et Enfant ) Touggourt 

Voir les services

 canastel

 

 ETABLISSEMENT PUBLIC PROXIMITE DE SANTE

 

EPSP EL HADJIRA

Structures rattachées

hadjira

 

EPSP FRONT DE MER

Structures rattachées

EPSP-FrontMer

 

EPSP GHOUALEM

Structures rattachées

Epsp-Ghoualem

 

EPSP BOUAMAMA

Structures rattachées

Epsp-Bouamama

EPSP ARZEW

Structures rattachées

 

EPSP AIN EL TURCK

Structures rattachées

 

EPSP ES-SENIA

Structures rattachées

 

EPSP BOUTLELIS

Structures rattachées

 

EPSP ES-SEDDIKIA

Structures rattachées

 

 

 

 

 

Cliquer pour Localiser la direction de la santé

 

   DSPOGX

            Nvert2

hopital EPH OOUARGLA: (029) 70 22 18/42 14 93

samuSAMU:         (029) 70 22 18

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(029) 71 16 07 fax (029) 76 45 41

himayaPROTECTION CIVILE:(029)