مستشفى محمد بوظياف
Hôpital Mohamed Boudiaf
مستشفى مختصة للطب العيون ورقلة
Hopital Ophtalmologue
مستشفى سايمان عميرات تقرت
Hôpital Slimane Amirat
مدرسة التكوين العالي شبه الطبي بورقلة
EFSPM
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية البرمة
EPSP El Borrma
مؤسسة العمومية الإسشتفائية الطيبات
EPH Taibet
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية الحجيرة
EPSP EL HADJIRA
مؤسسة العمومية للصحة الجوارية تقرت
EPSP TOUGGOURT
مؤسسة العمومية الإسشتفائية حاسي مسعود
EPH Hassi Messaoud

   1. Coordonnées des Cliniques privées par spécialité  

 

Cliquer sur le lien:Liste en Format PDF

 

   2. Coordonnées des Cliniques privées   

 

 

DENOMINATION ADRESSE

TEL (029)

FAX DIRECTEUR TECHNIQUE
CENTRE HEMODIALYSE  Rouissat
 645454

/

 MORDJANE HELIMA

CENTRE DIAGNOSTIC

" IBN SEINA"

Rue de la République

Ouargla

/

/

 BABZIZE EL-HADJ

CENTRE DIAGNOSTIC

SOS"

Route In Amenas Hassi Messaoud  /  /  /

CENTRE DIAGNOSTIC

EL MORCHED"

 Beni thour Ouargla

/

 /  RAMDANI NABIL

CENTRE DIAGNOSTIC

IBN SEINA"

 Zone industrielle Hassi Messaoud
 /  /  BAREK BADRE EDDINE

CLINIQUE EDIYA

MIDCO-CHIRURGICAL

 L'ALN

76-98-98 /76-58-85

 /  SIAGH SALAH
CLINIQUE TRAUMATO  Cité Nakheil Nezla  / /  NEZLI DJAMEL EDDINE
CABINET MEDICO CHIRURGICAL (AMBULATOIRE)  Rue Med Khemissti Touggourt

/

 

/

 HASSINI ABDESSALEM

 

  

 

 

 

 

Cliquer pour Localiser la direction de la santé

 

   DSPOGX

            Nvert2

hopital EPH OOUARGLA: (029) 70 22 18/42 14 93

samuSAMU:         (029) 70 22 18

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(029) 71 16 07 fax (029) 76 45 41

himayaPROTECTION CIVILE:(029)